Protokoller fra møter i Velferdstingets Arbeidsutvalg