Politisk plattform for studentøkonomi og bolig

Velferdstinget Vest mener at:

Studentboliger: Det offentliges ansvar

 • Det skal være et tilstrekkelig antall studentboliger til å dekke behovet som finnes. Bergen må etterstrebe en dekningsgrad på 30%.
 • Ytterligere studentboligbygging i Sogndal, Førde, Haugesund og på Stord, skal skje med utgangspunkt i lokale behov. 
 • Tilskuddssatsen til studentboliger skal fastsettes til 40% av kostnadsrammen.
 • Studentboliger skal bli et eget formål i plan- og bygningsloven, for å sikre effektive reguleringsprosesser lokalt.
 • Vertskommuner må legge til rette for raske og gode planprosesser for studentboligprosjekter.
 • Vertskommuner bør tilby Sammen egnede tomter til å realisere gode og rimelige studentboligprosjekter.
 • Det skal gis tilskudd til oppgradering av studentboliger.
 • Studentsamskipnader skal være fritatt fra eiendomsskatt på studentboliger.
 • Det skal ved behov etableres midlertidige, rimelige boløsninger i studiestart for studenter som ikke har funnet seg en bolig ved studiestart.

Studentboliger: Sammens ansvar

 • Sammen skal etterstrebe så lav husleie som mulig og forespeilet nivå på husleie skal veie tungt ved vurderinger om å starte nye studentboligprosjekter.
 • Sammens boliger skal ligge under markedspris i sitt område.Sammen skal sette husleie basert på en vektlegging mellom boligens nærhet til campus og/eller sentrum, standard og type bolig.
 • Sammen skal tilpasse utforming av studentboliger ut i fra hvor de bygges og skal inkludere studentene i prosessene hvor planløsning og kvaliteter bestemmes.
 • Sammen må prioritere studentboligbygging nært sentrum og/eller relevante campus.
 • Sammens studentboliger skal ha attraktive og tilstrekkelige fellesarealer til gagns for det sosiale miljøet i bokomplekset.
 • Sammen skal sikre tilrettelagte boliger for studenter med behov for det.
 • Estetikk og stedstilpasning skal ivaretas ved valg av eksteriør for nye boligprosjekter. 

Studentøkonomi

 • Studiestøtten må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G) og økes til 1.5G.
 • Stipendandelen i studiestøtten skal økes til 50%.