Semesteravgiftsfordelingen i Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest fordeler hvert år en del av semesteravgiften til studentorganisasjoner på Vestlandet. Med studentorganisasjoner mener man organisasjoner som har minst 50% medlemmer som har betalt semesteravgift til Sammen.

Velferdstinget sin jobb er å prioritere de tilgjengelige midlene mellom studentidretten, studentmedia, og Kulturstyret.
Selve fordelingen skjer normalt på årets nest siste VT-møte.

Hvem kan søke om støtte?

I utgangspunktet kan alle studentorganisasjoner som holder til på Vestlandet (eller i Haugesund) søke om støtte.

Om din organisasjon tilhører region nord eller sør (Førde, Sogndal, Stord eller Haugesund) så er det en egen søknadsprosess som du finner her.

Men om din organisasjon primært tilhører Bergen, så kan du fortsette å lese nedover her.

Idrett og medier

Dersom du representerer en idrett- eller mediestudentorganisasjon, er søknadsfristen 1. september. På dette tidspunktet vil VTs budsjettkomité vurdere søknaden og komme med en anbefaling til Velferdstinget Vests nest siste ordinære møte i året.

På dette møtet vil Velferdstinget fastsette rammene for støtte til tre former for studentfrivillighet: Kulturstyret, studentmedia og studentidrett.

Kulturstyret søker midler som de deretter fordeles til alle deres søkerorganisasjoner. På den andre siden søker idrett- og medieorganisasjonene om midler individuelt, men budsjettkomiteen og VT Vest vil vurdere de samlede behovene i organisasjonen i sine anbefalinger/vedtak. Tildelingsreglementet er det samme for organisasjoner som søker støtte fra Kulturstyret som det er for idrett- og medieorganisasjonene.

Etter at rammene er vedtatt, følger følgende prosedyre for idretten og media:

– For idrettsorganisasjoner blir deres tildelte midler delt i to. 50% av støtten er avhengig av antall medlemmer som er Sammen-studenter og som har betalt medlemsavgift på minst 50kr. Den gjenværende halvdelen av midlene blir vurdert og fordeles av søknadsbehandlerne i Kulturstyret. Disse organisasjonene kan forvente svar på søknaden innen utgangen av året.

Medieorganisasjonenes søknader blir behandlet av søknadsbehandlerne i Kulturstyret mot slutten av året. Disse organisasjonene kan også forvente svar på søknaden innen utgangen av året.


Merk: Det er viktig å merke seg at selv om Kulturstyret behandler deler av søknadene, vil det alltid være innenfor de rammene VT Vest har fastsatt for støtte til kulturstyret, idretten og mediene. Kulturstyret fungerer utelukkende som et søknadsbehandlende organ og er bundet av de overordnede rammene som Velferdstinget har satt.