Prinsipprogram 2021-2024

Dette er prinsipprogrammet for Velferdstinget Vest. Det skal vise de overordnede målene og politikken til Velferdstinget Vest. Velferdstinget Vest skal være en partipolitisk uavhengig organisasjon som fremmer de beste interessene til studentene i sitt virkeområde. Det er en grunnleggende rett i Norge at man har lik rett på en god og gratis utdanning.

Sammen skal sammen med relevante aktører jobbe for at studentene i sitt område får et godt velferdstilbud, som sikrer studentene gode forutsetninger for å kunne lykkes med studiene sine uten å trenge å bekymre seg for å ha sosiale, økonomiske eller helsemessige problemer. 

Velferdstinget skal aktivt jobbe for at Sammen, vertskommunene, fylkeskommunen og staten legger fram gode velferdstilbud til studentene. Sammen sine tilbud skal ikke frata det offentlig ansvaret for studentvelferden, men være et supplement til det. Velferdstinget Vest skal samarbeide med alle aktører som er relevante for å sikre god studentvelferd i regionen.

Helse

Studentenes helse er vesentlig for deres evne til å gjennomføre studie. Et holistisk helsefokus der man ser det fysiske og det psykiske som en helhet er viktig for å sikre god helse hos studentene. Sammen skal sikre god forebygging av helseproblemer som studenter kan oppleve. Sammen skal samarbeide med kommunene, fylkeskommunen og lokale helseforetak for å sikre at studentene for et tilstrekkelig helsetilbud til studentene. Sammen skal drive et lavterskel tilbud for studentene, som skal være et supplement til det offentlige helsetilbudene. 

 • For at studenter skal ha lett tilgang til helsetjenestene studentene har behov for, skal sammen tjenester være lokalisert slik at de er tilgjengelig der studentene oppholder seg. Ventetiden på disse skal være såpass kort at studentene har raskest mulig tilgang til dem.
 • Studenter skal ha tilgang til helsestasjon i nærheten av studiestedet.
 • Som student skal man tilgang til offentlig finansiert tannhelsetilbud som sikrer en minimum 75% rabatt.
 • Sammen skal sammen med relevante aktører gjøre det mulig for alle studenter å gjennomføre selv testing av kjønnssykdommer ved alle institusjoner.
 • Sammen skal sørge for at studenter kan opprettholde hygieniske prinsipper ved alle steder der sammen har lokaler.
 • Studenter som på grunn av studiene opprettholder seg vekke fra studiestedet, skal ha lik rett på helse oppfølgning som ved studiestedet. 
 • Utvekslingsstudenter har lik rett på helsetilbud og har rett til å bli informert om hvilke tilbud som er tilgjengelig for dem.

Miljø

Velferdstinget Vest er en sentral aktør på vestlandet, og det er derfor viktig å ta ansvar og gå foran som et godt eksempel. Slik kan Velferdstinget Vest sikre best mulig vilkår for miljø, klima og global utvikling.
 • Kollektivtransport skal være tilgjengelig og et godt og miljøvennlig alternativ.
 • Bygging av nye studentboliger skal være bærekraftige. Nye bygg skal være miljøvennlige og ha bærekraftige løsninger.
 • Velferdstinget Vest og Sammen skal være miljøfyrtårn.
 • Ved innkjøp av nye biler skal det kjøpes nullutslippskjøretøy.
 • Samfunnsansvar og bærekraft skal være sentralt i all drift. 
 • Sammen skal kutte ut all bruk av engangsbestikk i plast og produkter med mikroplast. 
 • Sammen skal være bevisst på eget matsvinn og ha ordninger som minimerer matsvinnet ved sine serveringssteder. 
 • Klimaregnskap skal føres og miljøvennlige reise skal prioriteres.

Bolig

Tilgang til studentboliger sikrer velvære hos studenter. Det å være sikker på at man har en fullverdig og pålitelig boligtilbud, gjør hverdagen til studentene mye enklere. Boliger som er lokalisert i nærheten av der studentene oppholder seg og campusene er et viktig tiltak å jobbe mot.
 • Sammen med staten og kommunen skal det jobbes mot å sikre en dekningsgrad på 30%.
 • Studentboliger skal dekke studentens behov. 
 • Studentboligene til Sammen skal være et bedre alternativ til å leie på det private markedet.
 • Eksisterende boliger skal vedlikeholdes slik at de holder en god standard. 
 • Vertskommunene skal tilby både sentrum- og campusnære tomter for utvikling av studentboliger til en rimelig pris. 
 • Internasjonale studenters rett til bolig, skal organiseres slik at det ikke påvirker øvriges studenters boforhold.
 • Studentboliger skal ved nye og eksisterende bygg sikre god universell utforming.

Trening

Idrett er en viktig sosial arena for studenten, og er viktig for å styrke både psykisk og fysisk helse. Det er viktig at det finnes et fullverdig treningstilbud for alle, dermed skal tilbudet være tilsvarende eller likt ved alle campuser. Prisene skal være bedre enn private aktører.
 • Det skal være et godt tilbud på alle studiestedene, med nærhet til campus. 
 • Sammen skal sikre hallplass til alle idrettsorganisasjoner. 
 • Det skal tilbys rådgivning inn i trening og livsstil. 
 • Halltid skal være gratis for organisert studentidrett.

Mat og drikke

Serveringsstedene til Sammen skal dekke studentenes behov for måltider, for å dekke dette behovet må tilbudet også ha studentvennlige priser. Det skal være et fokus på kvalitet, sunnhet og miljøvennlighet gjennom hele virksomheten.
 • Det skal tilbys kaffe og te utenom Sammens åpningstider.
 • Sammen skal ha et variert tilbud som tar hensyn til religion, allergi og vegetaralternativer.

Transport

Alle studenter ved institusjoner tilknyttet Sammen skal ha et godt kollektivtilbud. Dette skal være tilgjengelig, og med rimelige priser for studenter, uansett alder. Et utvidet kollektivtilbud i fadderuka bidrar til økt trygghet. Bysykkeltilbudet er et viktig tillegg til det øvrige kollektivtilbudet, og det bør jobbes med å øke kapasiteten rundt studieinstitusjonene.
 • Studenter skal ha studentrabatt på på minimum 50 %, uavhengig av alder, bo- eller studiested.
 • Studenter skal sikres et godt kollektivtilbud, uavhengig av studieinstitusjon. 
 • Kommunene må tilrettelegge for syklister. Bysykkeltilbudet må utbedres med å sikre bysykkelstasjoner på studieinstitusjonene, studentboliger og andre steder der studenter ferdes. Det skal være et utvidet nattbusstilbud i fadderukene.

Kultur

Et bredt kulturtilbud er viktig for mange studenter, både som en trivselsfaktor og som et sted hvor studenter kan møtes og delta i et sosialt miljø. Kulturen er et sted hvor studenter kan få kunnskaper og ferdigheter som studenter kan ha nytte av resten av livet. Det er viktig at det gjennom vertskommunene, fylkeskommunen, velferdstinget og sammen blir lagt til rette for et bredt kulturtilbud for studenter, samt at studenter som vil drive med ulike kulturtilbud får muligheten til dette.
 • Kulturtilbud skal ha studentrabatt.
 • Det skal legges til rette for at studenter har tilstrekkelig med lokaler til å kunne bedrive med ulike kulturaktiviteter, dette innebærer også vertskommuner og fylkeskommuners deltakelse i finansiering av studenthus og studentersamfunn.
 • Velferdstinget skal legge til rette for at studenter selv utvikle et kulturtilbud.
 • Studenter som bedriver med kulturutøvelse er en viktig del av vertskommuners kulturelle tilbud.

Studentfinansiering

Gratisprinsippet er et viktig grunnprinsipp for finansiering innenfor høyere utdanning. For at heltidsstudenten skal være en reell mulighet, er det viktig at studiestøtten reflekterer de utgiftene studenter har, slik at deltidsjobb blir et valg, ikke en nødvendighet.
 • Studenter skal få utbetalt 12 måneders studiestøtte. 
 • Studiestøtten må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, og økes til 2G.
 • Stipendandelen i studiestøtten skal økes til 50 %.
 • Det skal være en utbetalingsmodell som tilpasses studentenes behov.
 • Fulltidsstudenter skal få pensjonspoeng for høyere utdanning.

Studenttilværelse for alle

Studenter er en mangfoldig gruppe, og det er viktig at det tilbys tilrettelegging slik at alle har en reell mulighet til å ta høyere utdanning. Koronasituasjonen har særlig vist betydningen av dette, og det er viktig at lærdommene fra dette blir tatt med videre. Staten, fylkeskommunene, kommunene og Sammen må dele ansvaret for individuell tilrettelegging.
 • Sammen skal ha tilgjengelige boliger for studenter med funksjonsnedsettelser.
 • Sammen skal ha full barnehagedekning, med løpende opptak for studenter med barn.
 • Sammen skal etterstrebe kjønnsbalanse blant de ansatte i barnehagene.
 • Studenter skal ha rett på brukerstyrt personlig assistanse tilpasset studiesituasjonen.
 • Kronisk syke studenter skal sikres ordninger som bidrar til å gi like forutsetninger for å fullføre studiene.
 • Sammen skal i samarbeid med studentorganisasjonene og studieinstitusjonene arbeide mot mobbing og trakassering.
 • Sammen skal, i samarbeid med studieinstitusjonene, sørge for at internasjonale studenter sikres gode forutsetninger for integrering i studentmiljøene.
 • Sammen må ta vare på den digitale lærdommen, og opprettholde de digitale nyvinningene også etter korona. 
 • Sammen skal tilby kveldsbarnehage eller barnepass i perioder hvor dette er nødvendig.

Råd og karriere

Trygghet i egen kompetanse etter endt utdanning er svært viktig for studenter. Sammen skal tilby rådgivning som hjelper studentene til å ha trygghet i egen kompetanse og til å fullføre studiene. De må jobbe for at studentene vet hvordan de skal bruke utdannelsen sin når de kommer ut i arbeid.
 • Sammen, utdanningsinstitusjonene og kommunene skal øke andelen praksisplasser for studenter i egne virksomheter.
 • Sammen skal ha et godt tilbud for karriereveiledning og kursing i studie- og stressmestring, og tilstrebe at det økes i private og statlig finansierte bedrifter og næringer.

Profilering

Studentene skal vite hvilket tilbud Sammen og Velferdstinget Vest tilbyr. Slik informasjon skal være lett tilgjengelig for studenter ved alle studiesteder med tilhørighet til sammen. Man skal benytte seg av begge målformene og engelsk i kommunikasjon til studentene.
 • Sammens nettsider skal være universelt utformet.
 • Sammen skal aktivt profilere velferdstilbud og tjenester for studenter på alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet samskipnaden. 
 • Sammen skal være en synlig aktør på alle campus.

Organisering, drift og arbeidsgiveransvar

Det er viktig med en god organisering av Sammen, for å sikre mest mulig tjenester for studentene. Miljøhensyn må vektlegges i organisasjonens drift, og det må føres klimaregnskag. Sammen skal gå foran som et godt eksempel på organisasjonskultur.
 • Sammen skal minimere bruken av midlertidige stillinger.
 • Sammen skal ha en bevisst ansettelsesstrategi som inkluderer nytutdannede søkere med hull i CVen.