Om Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest består av flere ulike deler.

Velferdstinget Vest er en sammensetning av studentdemokratiene til alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet. Vi jobber med all studentpolitikk som ikke er institusjonsspesifikk, som studentboliger, psykisk helsetilbud, helsestasjon, studentidrett og studentkultur. Velferdstinget Vest har møter ca en gang i måneden, og møtene våre er åpne for alle som har betalt semesteravgift til Sammen.

Vi har studenter på en hel rekke campus, og har et kart her du kan se på.

Arbeidsutvalget

Velferdstinget Vest sitt arbeidsutvalg har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget Vest gjennom møtevirksomhet, saksforbredende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder som arbeider for Velferdstinget Vest på heltid, og et AU-medlem på 35% Arbeidsutvalget baserer sitt arbeid på Velferdstinget Vest sitt prinsipprogram og utarbeider fra dette et eget arbeidsprogram som blir vedtatt av Velferdstinget Vest sin forsamling. Arbeidsutvalget har møter rundt annenhver uke og hvert styremedlem har spesifikke arbeidsområder.

Velferdstinget

Velferdstinget referer både til Velferdstinget Vest som helhet, men også til Velferdstingets forsamling. Det er denne forsamlingen av innvalgte delegater som er selve kjernen i Velferdstinget, og det er her alle politiske avgjørelser til syvende og sist blir tatt.

Delegater

Velferdstinget Vest består i dag av 29 delegater. Formålet med Velferdstinget Vest er å gi studentene tilknyttet Sammen en felles stemme opp mot studentsamskipnaden og andre aktører i velferdssaker som angår studentene.

Delegatene er valgt inn av de ulike medlemsinstitusjonene.

Antallet delegater justeres hver høst, og er basert på antallet studenter de ulike institusjonene har. Det totale antall delegater er alltid 29 og plassene fordeles på institusjonene via Sainte-Laguës metode.

Ønsker du kontaktinformasjon til delegatene eller noen av komiteemedlemmene? Send forespørsel til post@vtvest.no.

Medlemsinstitusjoner med delegatplasser i parantes
Universitetet i Bergen (10 delegater)
Høgskulen på Vestlandet (8 delegater)
Norges Handelshøyskole (3 delegater)
Handelshøyskolen BI (2 delegater)
Fagskulen Vestland, Noroff, Fagskolen Kristiania (2 delegater)
NLA Høgskolen, VID, Høyskolen Kristiania, BAS, KiB, SKA (4 delegater)

Komiteer

Utover delegatene som sitter og tar avgjørelser i Velferdstinget, så har vi også en del komiteer og funksjoner som blir ivaretatt av andre.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen sørger for at alt går for seg i henhold til vedtekter og reglement, og gjennomfører personvalg og kontrollerer stemmetall. Totalt er det 3 personer som sitter i kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen kan kontaktes på kk@vtvest.no

Møteledelsen

Møteledelsen sørger for å lede oss igjennom møtene i Velferdstinget Vest, og de skriver protokoll fra møtene. Normalt består møteledelsen av 3 personer som rullerer på å være ordstyrer, protokollskriver, og på å være hjemme.

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 5 personer som intervjuer og innstiller kandidater til viktige posisjoner i Velferdstinget Vest, som arbeidsutvalget, eller styremedlemmer i Sammenstyret.

Om du trenger å kontakte valgkomiteen kan du sende de en-post på valgkom@vtvest.no

Budsjettkomiteen

Budsjettkomiteen består av 6 personer som skal innstille på fordelingen av semesteravgiftsmidler mellom studentidretten, studentmedia, og Kulturstyret.

2 av medlemme velges av Studentidrettsrådet, 2 medlemmer velges fra studentmedia via Velferdstinget Vest, og de siste to medlemmene velges av Kulturstyret. Den ene av disse skal alltid være leder av Kulturstyret, som også fungerer som leder av komiteen.

Tilknyttede organer/samarbeidspartnere

Sammenstyret

Sammenstyret er Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) sitt øverste styrende organ. Det sitter totalt 10 personer i Sammenstyret, hvor 5 av disse, inkludert styreleder er studenter.

Disse 5 studentene velges inn av Velferdstinget Vest og har møteplikt på Velferdstingsmøter, slik at de kan orientere om hva som skjer i styret og kan få innspill fra medlemmene i Velferdstinget.

Du kan lese mer om styret her.

Studvest

Studvest er en studentavis som kommer ut i Bergen og dekker alle de bergensbaserte utdanningsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Velferdstinget Vest er formell eier og utgiver av Studvest, men Studvest har selv uavhengig redaksjonelt ansvar for innholdet. Velferdstinget Vest velger fem av 7 medlemmer i Studvest-styret, fra tre ulike kategorier.

Kulturstyret

Kulturstyret er Velferdstingets organ for tildeling av semesteravgiftsmidlene til søkerorganisasjoner. Du kan lese mer om Kulturstyret på deres egen nettside: https://kulturstyret.no

Studentidrettsrådet

Studentidrettsrådet (SIR) er Velferdstinget Vest sitt organ som disponerer halltid i Sammens haller i ukedager mellom 14 og 22/22.30 og fordeler dette på de ulike medlemslagene. SIR brukes også som en arena for erfaringsutveksling og drøfting av idrettspolitiske saker.

Studentidrettsrådet fordeler halltiden ved hver semsterstart. I forkant av hallfordelingsmøte sender idrettslagene inn sine ønsker om halltid og det stemmes over under møtet. halltiden legges ut på nettsiden til Velferdstinget og er offentlig.

Studentidrettsrådets medlemsorganisasjoner er regulert av mandat vedtatt av Velferdstinget Vest. Hvor mange representanter hver organisasjon har er bestemt utifra organisasjonenes medlemstall. Om SIRs mandat skal endres må dette meldes inn som sak til Velferdstinget Vest, hvor SIR vil bli bedt om å komme med sin innstilling til saken.

For mindre organisasjoner som ønsker å trene i hall og ønsker fast treningstid vil det være en idè å se om det er plass i studentidrettsrådets medlemslag før det sendes forespørsel om å bli medlem. Jo flere medlemmer vi har, jo mindre halltid blir det fordelt på alle medlemslag.

Leder av Studentidrettsrådet er nestleder i Velferdstinget Vest.
Har du spørsmål rundt studentidrett og halltid kan du sende dette leder i SIR på sir@sammen.no