Bli registrert som søkerorganisasjon i Kulturstyret i Bergen

Årlig deler Kulturstyret ut rundt 1,5 millioner av semesteravgiften til studentorganisasjoner og studentkultur i Bergen. Midlene skal deles ut slik at de skaper best mulig studentkultur for flest mulig av Sammen-studentene i Bergen.

For å kunne søke støtte fra Kulturstyret må man først være registrert.

Du trenger ikke vente på å bli godkjent før du sender inn søknad om midler, så det er bare å søke om medlemsskap og støtte samme dag, så kan vi behandle begge søknadene på samme møte.

Alle som skal motta midler fra Kulturstyret må være registrert. Dersom organisasjonen har vært registrert før, men dere ikke har søkt om midler de to siste årene, må det sendes ny registreringssøknad samtidig som søknad om støtte.

I vårt tildelingsreglement er det ulike krav til registrering.

Blant annet stiller vi krav til at minimum 50% av organisasjonens medlemmer betaler semesteravgift til Sammen, og at dere er minimum 5 medlemmer. Videre skal ikke Kulturstyrets registrerte organisasjoner kun drive med faglig aktivitet, eller studentidrett, og vi registrerer ikke organisasjoner som bidrar til ulovlig virksomhet eller usaklig forskjellsbehandling. Dersom dere er en underorganisasjon må dere ha egne statutter/vedtekter, egen utskillbar økonomi, og det er ikke mulig å direkte eller indirekte motta driftsstøtte fra Kulturstyret to ganger. For å kunne registrere en organisasjon er det formelle krav om at organisasjonen skal være Brønnøysundregistrert, og at dere har en egen bankkonto registrert i organisasjonens navn.

Lenke til forsiden for registreringssøknad (pdf)

Lenke til forsiden for registreringssøknad (doc)

Registreringsskjema