Informasjon til søkerorganisasjoner

Alle organisasjonane som mottar midlar frå Velferdstinget skal syna Velferdstingets logo på alt skriftleg materiell, bekledning og nettsider. I tildelingsbrevet står det

Organisasjonen skal gjøre det kjent at den mottar midler fra Velferdstinget ved å ha Velferdstingets logo synlig på sine nettsider, skriftlig informasjonsmateriell (tidsskrift, plakater, brosjyrer, flyers eller liknende), samt bekledning brukt for å representere organisasjonen (idrettsdrakter, gensere, t-skjorter og liknende). Velferdstingets arbeidsutvalg kan gi dispensasjon fra dette i spesielle tilfeller.

Velferdstinget sin logo, i liggande og ståande versjon, kan lastast ned her. Logoen skal brukast i fargar med mindre anna er avklara med VT-AU.

Logopakke VT

Vidare skal organisasjonane bruka midlar i tråd med søknaden. Ein har òg krav til rapportering til Velferdstinget. Fulle krav til organisasjonane, og korleis ein får utbetalt midlar, finn ein i tildelingsbrevet som vart vedtatt på budsjettmøtet. Nytt tildelingsbrev for 2020 vil bli vedtatt i budsjettmøtet 16. november 2019.

Viktige tidspunkt
1. mars
Frist for å registrere kontaktperson
2 uker før VT 02/22
Frist for å levere vårrapport
15. april
Frist for å søke om å bli søkerorganisasjon
1. september
Frist for å levere høstrapport
1. september
Søknadsfrist for å søke om støtte
15. oktober – VT 06/22
Budsjettkomiteen legger frem foreløpig innstilling
27. oktober – Pressekonferanse
Budsjettkomiteen legger frem endelig innstilling
10. november – Budsjettmøtet
Fordelingen vedtas
31. desember
Frist for å godkjenne tildelingsbrevet

Søkeprosessen trinn for trinn:

Vi ser helst at du melder inn hvem som er kontaktperson for årets budsjettprosess allerede innen 1. mars.

Dette er ikke et absolutt krav, men om du registrerer kontaktperson tidlig vil vi kunne sende påminnelser når de viktige fristene nærmer seg.

Meld inn kontaktperson

Organisasjoner som mottar støtte fra Velferdstinget skal sende rapport om bruk av midlene. Rapporten skal sendes til Velferdstinget senest to uker før Velferdstingets andre møte på vårsemesteret.

Formålet med rapporten er å gi Velferdstinget et innblikk i hva som har skjedd hos dere siden budsjettprosessen forrige år. Dersom dere har mulighet til å sende med foreløpig regnskap er det flott.
Til sammenligning med rapporten som skal inn ved søknaden er denne mer uformell og trenger ikke være like lang. Poenget er å gi Velferdstinget en liten pekepinn før budsjettprosessen, slik at prosessen blir mer kontinuerlig og ikke kommer så brått på etter sommeren.

Send inn rapport for vårsemesteret her

Rapport for høstsemesteret skal sendes inn innen 1. september.

Formålet med rapporten er å gi Velferdstinget et innblikk i hva som har skjedd hos dere siden vårrapporten ble levert. Dersom dere har mulighet til å sende med foreløpig regnskap er det flott. Rapporten trenger ikke å være særlig lang eller formell, men skal gi en pekepinn til Velferdstinget Vest på hvordan organisasjonen har brukt midlene som ble tildelt.

Dersom organisasjonen ikke søker Velferdstinget om midler det kommende året, skal rapporten sendes til Velferdstingets arbeidsutvalg senest 1. september.

Send inn rapport for høstsemesteret her

Søknad om tildelinger fra Velferdstinget for 2021

Årlig deler Bergen Studenvelforening ut rundt 5,9 millioner av semesteravgiftsmidlene til ulike studentorganisasjoner i Bergen. Midlene deles til organisasjoner som når ut til og yter velferd for flest mulig av studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen. For støtte til studentkultur henvises det videre til Kulturstyret.

Søknaden skal inneholde hvor stort beløp det søkes om, hva beløpet skal gå til og hvordan dette skal skape velferd blandt studentene i Bergen (maks 3000 ord). I år som i fjor skal søknaden leveres som èn samlet pdf-fil, med unntak av organisasjonens vedtekter. Dokumentet under skal være forsiden på den samlede pdf-filen:

Søknaden skal også inneholde:

1. Informasjon om drift og historikken til søkerorganisasjonen.

2. Søkerorganisasjonens struktur

Er søkerorganisasjonen er selvstendig eller underlagt en annen organisasjon?

Får søkerorganisasjonen eller organisasjonen den er underlagt får tilskudd fra en annen part enn VT?

Informasjon om hva som vil skje med et eventuelt overskudd.

Organisasjonens vedtekter. Legges ved som separat PDF.

Utfyllende informasjon om lønnede verv, inkludert stillingsfordeling og stillingsbeskrivelser.

3. Informasjon om de aktive medlemmene i organisasjonen

Hvor stor andel av medlemmene er studenter?

En oversikt over institusjonstilhørigheten til studentmedlemmene.

Om organisasjonen driver informasjons- eller mediearbeid skal det legges ved statistikk som inneholder leser-/lytter-/seertall, samt besøkstall for organisasjonens nettsider.

4. Økonomisk begrunnelse for søknaden

Her kreves det detaljerte begrunnelser for hvorfor organisasjonen skal motta støtte fra Bergen Studentvelforening (semesteravgiftsmidlene). Det må også fremkomme om det søkes om drifts- og eller prosjektstøtte.

5. Dette skal også legges ved:

Antatt budsjett for søknadsåret.

Budsjett for inneværende år.

Regnskap og budsjett for de to foregående årene, samt fullstendig balanseregnskap for organisasjonen.

Rapport med informasjon om hvordan tidligere tildelte midler fra VT er brukt.

Utfyllende noter:

Sekkeposter eller andre generelle poster krever utfyllende informasjon.

Ved nyinvesteringer skal formålet presiseres. Pris, antatt levetid og mulig inntjening skal være oppgitt.

Avskrivninger skal være skilt ut, og det skal presiseres hva som avskrives, og hvor mye som avskrives hvert år.

All relevant informasjon skal fremgå tydelig i regnskap og budsjett.

Avskrivninger skal fortsatt ligge i regnskapet.

Søknadsfrist: 1. september

Viser til «§ 7.3.2 Søknader» i Velferdstingets vedtekter og instruks for budsjettkomité:

«…Søkerorganisasjonene har ansvar for å overholde den oppsatte fristen. Blir den ikke overholdt, vil ikke søknaden bli behandlet.»

Vi kommer til å avholde intervju på opptil 20 minutter hver.

Tidspunkt blir tilsendt

Det er delegatene i Bergen Studentvelforening som bestemmer hvem som får hvilke summer tildelt.

Vi anbefaler at du møter på BSV-møtet. Dato vil bli annonsert i god tid før møtet.

Når endelig sum er vedtatt av Bergen Studentvelforening så vil de som er registrert som kontaktperson få tilsendt et tildelingsbrev de må godkjenne, samt et skjema som må fylles ut med kontonummer etc.

Frist for å gjøre dette er 31. desember.