Høring om endringer i semesteravgiftfordelingen

Dette notatet inneholder informasjon om en eventuell endring i semesteravgiftstildelingen, samt informasjon om hvordan prosessen fremover vil være. Endringene som beskrives i denne prosessen angår VT Vests budsjettmøte (BSV).

Prosess
På VT 07/22 var det en sak for å orientere om AUs oppfattede problemer med budsjettprosessen og en mulig vei å gå, dette dokumentet er fortsettelsen av denne prosessen. På grunn av at saksfeltet er så viktig legger vi opp til en relativt lang og grundig prosess:
– 19. desember: Høringsnotat sendes ut, med innspillsfrist 25. januar.
– 27. januar: Sakspapir for første VT-møte 2023 sendes ut. Her blir et forslag fra AU om nytt opplegg for semesteravgiftsfordeling lagt til grunn (innspill fra  første høringsrunde blir tatt til etteretning).
– 4. februar: Første møte i VT Vest i 2023. Her blir det en lang diskusjonssak (merk: Ingenting vedtas) hvor innspill fra første høringsrunde blir presentert og diskutert. AUs forslag som ligger i sakspapirene legges til grunn for diskusjon.
– Uke 6 (6-12. februar): Andre høringsnotat sendes ut på høring. Her vil AU presentere et mer konkret og detaljert forslag for nytt opplegg for det vi i dag kjenner som budsjettmøtet (BSV). Andre høringsnotat skal være AUs ønske basert på egne tanker og innkomne innspill fra høringsrunden, samt VT-møtet 4. februar.
1. mars: Høringsfrist går ut. Alle som ønsker å komme med høringsinnspill må gjøre det innen denne datoen.
– 11. mars: Endelige sakspapirer med endelig vedtaksforslag fra AU legges ut.
– 18. mars: Andre møte i VT Vest i 2023, saken om ordning for budsjettmøte vedtaksbehandles.

Semesteravgiftsfordelingen
Hver høst tildeles en sum av Sammens semesteravgift til studentorganisasjoner på Vestlandet. Først fordeles summen mellom region sør, region Bergen og region nord. I Bergen, som denne høringen dreier seg om, fordeles disse midlene på VT Vest sitt budsjettmøte (BSV). En organisasjon som får midler på budsjettmøtet er Kulturstyret, de er ansvarlig for den videre fordelingen av midler. Det er altså en slags tretrinnsrakett i semesteravgiftsfordelingen:

1. Regionsfordelingen 2. budsjettmøtefordelingen 3. Kulturstyrets tildelinger

Det er punkt 2 denne høringen dreier seg om.

Problembeskrivelse
Årsakene til ønsket om å endre denne prosessen er mange:
– Det fremstår per nå nokså vilkårlig hvilke organisasjoner som får midler på budsjettmøtet og hvilke som får midler gjennom kulturstyret.
– Delegatene i VT Vest er studentpolitikere, ikke søknadsbehandlere. Det bør derfor være studentpolitikk de diskuterer, heller enn behandling av en rekke søknader.
– VT Vest har ikke noen særlig kompetanse på søknadsbehandling
– Kontrollmekanismene for søknadsskriving og bruk av tildelte midler er per nå svake, ikke-oppfylte, utilstrekkelige og/eller lite forankret.
– Prosessen tilknyttet budsjettmøtet er preget av ansvarspulverisering, utilgjengelig informasjon og kronglete søknadsprosess.

VT-AU ønsker å løse disse problemene og mener at en stor omlegging av semesteravgiftsprosessen er veien å gå. Veien vi vil gå beskrives kort nedenfor.

Nytt opplegg for semesteravgiftsfordeling – Legg ned budsjettmøtet

Hvordan fordelingen skal vedtas

Vi ønsker å legge ned budsjettmøtet og heller behandle semesteravgiftsfordeling for Bergen på et VT-møte. Fordelingen i dette møtet skal ikke være direkte til enkeltorganisasjoner, men mellom ulike former for studentfrivillighet: Studentidrettsorganisasjoner (alle studentorganisasjoner som bedriver idrett som sitt hovedformål), studentmediaorganisasjoner og Kulturstyret (dette vil innbefatte alle studentorganisasjoner som ikke passer i de andre gruppene). Dette vil gjøre at VT Vest tar den politiske vurderingen som er hvilken form for studentfrivillighet som skal satses på og de vil ikke måtte detaljbehandle enkeltsøknader. VT Vest er et politisk organ og bør derfor la søknadsbehandling ligge hos søknadsbehandlende organ.
Vi ønsker å beholde en budsjettkomite, den skal ha seks medlemmer. Vi foreslår at 2 representanter valgt av studentmediene, 2 representanter valgt av Studentidrettsrådet og at 2 representanter blir valgt fra Kulturstyret. Da sikrer vi kunnskap om organisasjonene og sektorene, samt at det blir en gjensidig inhabilitet som gjør at medlemmene må finne et felles kompromiss.

Budsjettkomiteen skal levere følgende til VT Vest:
– Minimumbeløp: Et beløp for hver sektor som komiteen anser som det absolutt minste de kan klare seg med.
– Maksbeløp: Et beløp for hver sektor som komiteen anser som det absolutt meste de bør kunne få, høyere beløp anses som unødvendig.
– Anbefalt beløp: Budsjettkomiteens anbefalte beløp for hver sektor av studentfrivilligheten.

På et VT-møte hvor fordelingen behandles vedtar VT Vest fordelingen mellom de ulike sektorene av studentfrivilligheten, dette kan selvsagt være både budsjettkomiteens innstilling eller et annet innkommet forslag. Når VT Vest har vedtatt sin fordeling vil ikke delegatene lengre påvirke fordelingen, den vil foregå slik:
– Kulturstyret behandler søknader fra studentorganisasjoner i sin gruppe, slik de gjør nå.
– Kulturstyret behandler medieorganisasjonenes søknader (dette er en relativt liten gruppe og Kulturstyret er kompetente søknadsbehandlere). Kulturstyret vil ikke kunne ta midler fra media og gi til kultur eller motsatt, de forholder seg til vedtatte rammer.
– Fordelingen mellom idrettsorganisasjonene skjer basert på medlemstall eller annet vis. Her er vi særlig interesserte i innspill i høringen.

Fra søknad til kontroll
Det skal være enklere og tydeligere hva som kreves av en søknad, dette skal lett tilgjengeliggjøres på nettsiden til VT Vest og skal ikke være spredd i mange styringsdokumenter. Det skal være tydelig, konkret og forståelig, det vil baseres på retningslinjene vi vedtok for Kulturstyret på VT 07/22.

Det skal tydeliggjøres hva rapport om bruk av midler skal inneholde, samt hvem hos VT Vest som skal ettergå disse rapportene, også eventuelle sanksjoner ved feilaktig bruk av midler skal være tydelige. Slik sikrer vi at bruken av midlene er slik den er ment og at semesteravgiftsmidlene brukes klokt.