I møtet VT 06/22 15. oktober ble det tatt opp en eventueltsak angående en søkerorganisasjon (BSI) til VTs budsjettmøte (BSV) hvor søkerorganisasjonens søknad ikke var tilstrekkelig til å være godkjent. Det ble diskutert hvordan VT Vest best skulle håndtere situasjonen og flere muligheter
ble diskutert, men en usikkerhet besto etter møtet.

Etter å ha vurdert tilbakemeldinger og situasjonen som helhet er følgende konklusjonen til VT-AU etter å ha rådført med møteledelsen og kontrollkomiteen:

BSI er en godkjent søkerorganisasjon i henhold til mandatet for semesteravgiftsfordelingen “Organisasjoner som ikke har mottatt støtte fra Velferdstinget de to siste årene må godkjennes som søkere av Velferdstinget.” (3.a).

Budsjettkomiteen sitt mandat er å levere en innstilling til budsjettmøtet basert på søknadene til søkerorganisasjonene. Dette arbeidet er viktig og skal være veiledende for budsjettmøtet. Budsjettkomiteen kan ikke vurdere en søknad som ikke oppfyller kriteriene til en søknad og kan derfor ikke vurdere BSI sin søknad i sin innstilling.

BSI er likevel en søkerorganisasjon som vist ovenfor og vil derfor kunne bli tildelt midler på budsjettmøtet dersom budsjettmøtets delegater stemmer for dette. Det er på grunn av at det ikke er en fullstendig søknad som avgjør at de er en søkerorganisasjon, men at de er en godkjent  søkerorganisasjon som har fått tildelt midler de foregående år.

Delegatene på budsjettmøtet skal bestemme semesteravgiftstildelingen. Dette skal de gjøre basert på intervjuer, søknader og veiledende innstilling. BSI vil ikke være en del av denne innstillingen. Den endelige fordelingen bestemmes av budsjettmøtets delegater i budsjettmøtet.

Det vil ikke bli kalt inn til noe ekstraordinært møte for å åpne for senere leveringsfrist av søknad, da dette ville være en uforholdsmessig fordel for en enkelt søkerorganisasjon. Det er søkerorganisasjonenens ansvar å følge reglement for søknadslevering. Nå vil det være opp til delegatene på budsjettmøtet å bestemme den endelige fordelingen av semesteravgiftsmidlene på en slik måte at det kommer studentvelferd til gode.