Arbeidsprogram 2023-2024

Dette arbeidsprogrammet beskriver hva arbeidsutvalget i Velferdstinget Vest skal prioritere i kommende periode. Et arbeidsprogram er dokument som konkretiserer politikken som Velferdstinget Vest skal prioritere og jobbe for i løpet av den kommende perioden. Målet med dette arbeidsprogrammet er at det skal inneholde informative og konkrete mål. Arbeidsprogrammet skal være forståelig for alle relevante aktører, og det skal ikke motsi tidligere vedtatt politikk. Arbeidsprogrammet skiller seg ut i fra prinsipprogrammet, med punkter som er mer aktuelle og konkrete for denne perioden slik at progresjon og gjennomslag tydeligere kan bevitnes. Velferdstinget Vest prioriteringer i perioden 2023/2024:

Bolig

Tak over hodet er noe av det viktigste for studenter å sikre seg. I en stram økonomisk hverdag er boligutgifter den klart største kostnaden for studenter. Billige og trygge utleieboliger fra Sammen er for mange avgjørende for at hverdagen skal gå opp, denne tilgangen bør flere ha. VT Vest vil derfor:


 • Arbeide for at studentboliger skal bli et eget formål i plan- og bygningsloven, hvilket vil gjøre lokale byggeprosesser enklere.
 • Sikre leiepriser på et lavere nivå enn sammenlignbare samskipnader.

 • Arbeide for at Sammen skal prioritere prosjekter som ligger nær sentrum og studieinstitusjoner, samt prosjekter med kort avstand gjennom god kollektivdekning.
 • Arbeide for at veileder for plan- og byggesaker for studentboliger i Bergen sikrer raskere, mer pragmatisk og mer fleksibel behandling av studentboligbygging, særlig knyttet til støykrav på utvendig vegg.
 • Arbeide opp mot vertskommunene for at studentboliger skal bli et eget formål i plan- og bygningsloven, hvilket vil gjøre lokale byggeprosesser enklere.

Helse

Studietiden blir ofte kalt den beste tiden i livet, men når det butter er det viktig å ha et godt tilbud som kan ta deg i mot. Studenter trenger et variert tilbud med hjelp fra både kommune og samskipnad. VT Vest vil derfor:

 • Arbeide for utvidet kapasitet på helsestasjon for studenter.

 • Arbeide for at at Sammen og vertskommunene ser på muligheten for at Sammen selv kan tilby fastlegetjenester til studenter for å bøte på fastlegekrisen.
 • Fortsette arbeidet for en ordning for selvtesting av kjønnssykdommer for studenter.
 • Arbeide for økning i kommunal støtte til psykisk helse fra det nåværende årlige beløpet på 1.3 millioner kroner til 2 millioner kroner årlig.
 • Arbeide for at kommunen utvider rask psykisk helsehjelp til alle vertskommuner.
 • Utvide aldersgrenser ved helsetilbud for studenter.

Studentkultur- og frivillighet

Det er dokumentert at deltakelse i studentkultur- og frivillighet forhindrer ensomhet og psykisk uhelse blant studenter. I tillegg representerer det en viktig del av det lokale kulturmiljøet i alle vertskommuner. Derfor skal VT Vest:

 • Evaluere ny ordning for semesteravgiftsfordeling og gjøre eventuelle nødvendige justeringer.

 • Tilgjengeliggjøre kommunale og fylkeskommunale søknadspotter, samt arbeide for økt forståelse for verdien av studentkultur i kommunen og fylkeskommunen. Samt sikre at fylkets tilskuddsordninger oppdaeres til å bli mer studentvennlige i tråd med regional plan for kultur.
 • Styrke det tette samarbeidet med Sammen Studentliv både gjennom løpende dialog og store arrangementer som Studentlivkonferansen.
 • Sikre at studentkultur blir tidlig inkludert i Bergen kommunes plan om å søke om å bli europeisk kulturhovedstad i 2036.
 • Gjennomgå Kulturstyrets prosjektstøtteordning og gjøre eventuelle endringer for å best tjene behovet som ønskes dekket.
 • Arbeide for en fortsatt insentivordning for å melde flytting til vertskommunene, nå med en kulturkort-modell.

Mat og drikke

Uten mat og drikke, duger helten ikke. Sammens kafeer representerer for mange studenter den nærmeste muligheten til å plukke med seg et måltid i en travel hverdag. Dette tilbudet må være rimelig, sunt, variert og tilgjengelig for studenter, samt svare til studentenes ønsker. VT Vest vil derfor arbeide for:

 • At vegetarmat skal være billigere enn tilsvarende ikke-vegetariske produkter som har stykkpris, for eksempel påsmurt baguette.

 • At Sammen skal utvide åpningstidene i eksamensperioden til kl 20, med fokus på
 • Studentsenteret og HVL campus Kronstad og Førde, men også der man ser et tydelig behov.
 • Forbedrede tilbudet av glutenfri og laktosefri mat.

Trening og idrett

Fysisk aktivitet er en viktig bestanddel i mange studenters hverdag. Tilgjengelighet, pris og kvalitet er kjernen i et godt treningstilbud. Her er både Sammens tilbud, men også studentidrettens tilbud viktig. Derfor vil VT Vest:

 • Arbeide for at treningstilbudet i Sogndal drastisk forbedres gjennom at Sammen tydeligere går inn i drift av tilbudet for studentene med mål om et billigere og bedre alternativ. Alternativt arbeide for at Sammen etablerer eget treningssenter i Sogndal.

 • Evaluere ordning for hallfordeling og gjøre eventuelle forbedringer for å sikre best mulig utnyttelse av tilgjengelig halltid.
 • I samarbeid med studentidrettsrådet ta en vurdering på hvordan rådet skal brukes utenom kjerneoppgaven som er hallfordeling og videre gjennomføre eventuelle forbedringer som ønskes.
 • Utarbeide tydelig oversikt over tilgjengelig oppbevaringsareal og om nødvendig arbeide for mer.
 • Arbeide for flere idrettshaller for studentidretten.

Studentmobilitet

Studenter på Vestlandet bor på svært ulike steder og har ulike behov. Men alle trenger gode transportmuligheter mellom hjem, by og studiested. Derfor vil Velferdstinget Vest arbeide for:

 • Å fjerne aldersgrensen på studentrabatt hos Skyss.

 • Opprettholdelsen av studentrabatt på enkeltbillett hos Skyss.
 • Arbeide for at kommuner tar hensyn til studentrabatt når de vurderer hvilke el-sparkesykkelleverandører som skal få tillatelse.
 • At Skyss sitt “hent meg”-konsept blir prøvd ut i relevante vertskommuner.
 • Jobbe for å likestille månedskort for studenter med ungdomsbiletten.
 • Arbeide for og utforske andre ordninger for studentmobilitet i relevante vertskommuner.

Organisasjon

Velferdstinget Vest skal være en gøy, lærerik og trygg organisasjon å delta i som ser alle våre medlemmer. Gjennom god organisasjonsdrift blir vi en robust politisk aktør, derfor vil VT Vest:

 • Ha en tydelig tilstedeværelse i alle vertskommuner med påvirkning på lokale og regionale politiske saker som angår alle Sammen-studenter.

 • Gjøre alle studentdemokratier tilstrekkelig kjent med VT Vest slik at de velinformert kan delta i den studentpolitiske prosessen.
 • Gjøre Velferdstingene i Norge til en god nettverksorganisasjon, men også en tilstedeværende nasjonal politisk aktør.
 • Ha fokus på intern opplæring og skolering i både politisk arbeid, men også Sammens virkeområder.
 • Ta en vurdering på hvilken struktur som er best for VT Vests politiske dokumenter og vurdere å endre dagens ordning med bare prinsipprogram og arbeidsprogram. Denne prosessen skal VT Vests delegater inkluderes i.

Profilering og gjennomslag

Gjennom gode forbindelser og samarbeid oppnår VT Vest resultater. Disse resultatene skal studenter få vite om gjennom en tydelig tilstedeværelse på sosiale medier. Derfor skal VT Vest:

 • Etablere en tydelig profil på sosiale medier med informasjon om gjennomslag, organisasjonen vår og hvordan en kan engasjere seg.

 • Ha jevnlig kontakt og bygge relasjoner med relevante lokale, regionale og nasjonale politiske aktører for å sikre større påvirkning i politiske prosesser.
 • Jobbe for at Stord lager og vedtar studentmelding, samt påvirke denne.
 • Starte prosessen med å få vedtatt en fylkeskommunal studentmelding.
 • Være en aktiv og tydelig bidragsyter i Utdanning i Bergen for å gjøre at nettverket arbeider best mulig for studerende i Bergen.
 • Gå i dialog med Bergen kommune om å lage en digital kampanje som fremhever studenters rettigheter tilknyttet leieforhold og brannsikkerhet.