Arbeidsprogram 2022-2023

Dette arbeidsprogrammet beskriver hva arbeidsutvalget i Velferdstinget Vest skal prioritere i kommende periode. Et arbeidsprogram er dokument som konkretiserer politikken som Velferdstinget Vest skal prioritere og jobbe for i løpet av den kommende perioden. Målet med dette arbeidsprogrammet er at det skal inneholde informative og konkrete mål. Arbeidsprogrammet skal være forståelig for alle relevante aktører, og det skal ikke motsi tidligere vedtatt politikk. Arbeidsprogrammet skiller seg ut i fra prinsipprogrammet, med punkter som er mer aktuelle og konkrete for denne perioden slik at progresjon og gjennomslag tydeligere kan bevitnes. Velferdstinget Vest prioriteringer i perioden 2022/2023:

Bolig

Bolig representerer for studenter den klart største utgiften i studielivet. Velferdstinget Vest mener studenter fortjener trygg bolig til en fornuftig pris og vil arbeide for:

 • Tilstrekkelig økonomisk støtte til praksisstudenter som betaler dobbel husleie grunnet praksisopphold.
 • Opprettelsen av en ny ordning for studenter som mangler bolig ved studiestart.
 • At Bergen kommune skal delegere mer areal for å utvikle flere studentboliger i Bergen. 
 • Strømstøtte til studenter. 
 • Lavere leiepriser ved Sammen sine boligtilbud.
 • Økonomisk støtte fra husbanken til rehabilitering av studentboliger.

Trening og idrett

Et aktivt studentliv gjennom gode treningsforhold og en aktiv studentidrett er avgjørende for at studenter kan leve aktive og sunne liv. Velferdstinget Vest mener det må satses på studentidretten og vil arbeide for:

 • Halltid i kommunale idrettshaller for studentidretten.
 • Utvidelse og forbedring av Sammens halltilbud til studentidretten.
 • Tilstrekkelig og praktisk areal til lagring av utstyr.
 • Opphevelse Sammens singletforbud
 • Gratis sanitærprodukter på sammen sine treningssenter.
 • Tilbakeførelse av semesterpris for medlemsskap i Sammen trening.
 • Fremgang med å bygge ny idrettshall.
 • Utleie av sportsutstyr under Sammen trening

Mat og drikke

Et godt kosthold er avgjørende i studielivet. I en travel studiehverdag må Sammens kantiner være et rimelig, sunt og attraktivt tilbud for studenene. Velferdstinget Vest vil derfor arbeide for:

 • Et enkelt frokosttilbud til 10 kr i alle Sammens kantiner, med et allergivennlig alternativ.
 • Gjeninnføring av 2 for 1-tilbudet på middag en dag i uken.
 • Åpningstider i kantinene som samsvarer med studenters behov, spesielt i eksamensperioden.
 • Godt vegetartilbud i alle Sammens kantiner.
 • Makspris på 15 kroner på Sammen sitt kaffetilbud med medbrakt kopp, samt mulighet for å kjøpe kaffe utenfor kantinens åpningstider.
 • Eksplisitt billigere priser på vegetarmat i Sammens kantiner.
 • CO2-merking av mat som selges i Sammens kantiner.

Studentmobilitet

Studenter på Vestlandet bor på svært ulike steder og har ulike behov. Men alle trenger gode transportmuligheter mellom hjem, by og studiested. Derfor vil Velferdstinget Vest arbeide for: 

 • Studentpriser på kollektivtransport.
 • Bedre nattbus- og bybanetilbud i fadderuken.
 • Studentrabatt på elsparkesykler i Bergen og regionene.
 • Studentrabatt hos billeietjenester.
 • Tilstrekkelig bysykkeltilbud for studenter i nærheten av sammenboliger. 
 • Studentbillett i Vestland fylke, basert på ungdomsbilletten til Skyss
 • Studentrabatt på enkeltreiser hos Skyss

Kultur

Studentkultur er både en berikelse for studiebyene på Vestlandet, men også et av de mest effektive tiltakene mot ensomhet og psykisk uhelse for studenter. En godt finansiert studentkultur er viktig for en god studietid, derfor vil Velferdstinget Vest arbeide for:

 • Forutsigbar og sikker finansiering av Kulturstyret.
 • Etablering og opprettholdelse av studentfrivillighet i regionene gjennom gode fordelingsordninger for semesteravgiftsmidlene.
 • Tilstrekkelig kontorareal for studentorganisasjoner og frivilligheten.
 • Kulturkort for alle Sammen-studenter.

Råd og helse

Selv om studietiden for mange er en veldig god periode i livet møter mange ulike problemer. Vi vet at mange studenter kjenner på ensomhet og psykiske plager. Velferdstinget Vest mener det er svært viktig at disse møtes med gode helsetilbud og vil derfor arbeide for:

 • God profilering og kjennskap til Sammens psykologtilbud.
 • Bedre kjennskap til Sammens helsefond i hele studentmassen.
 • En ordning for selvtesting av kjønnssykdommer for studenter.
 • Et fullverdig gratis helsestasjonstilbud for alle studenter opp til 27 år.
 • Fortsatt gratis tilgang til psykologer med lav ventetid.

Profilering og gjennomslag

Velferdstinget Vest skal være den brede studentstemmen på Vestlandet. For å forbedre studenters kår trenger vi gjennomslag for vår politikk. Derfor skal Velferdstinget Vest:

 • Få gjennomslag i partiers programmer for kommune- og fylkestingsvalget. 
 • Være en relevant stemme i media og samfunnsdebatter innenfor UH-sektoren.
 • Svare på relevante høringer som omhandler vår politikk. 
 • Ha jevnlig kontakt og bygge relasjoner til relevante lokale, regionale og nasjonale politikere for å sikre større påvirkning i politiske prosesser.
 • Gjøre Utdanning i Bergen til et relevant organ med tydelig formål, klare prinsipper og god organisering. 
 • Følge opp arbeidet med å vedta og skape innhold i studentmeldinger i relevante regionkommuner, samt sikre at vedtatte studentmeldinger aktivt benyttes. 

Organisering og internpolitisk

Velferdstinget Vest skal være et politisk ideverksted hvor arbeidsutvalg og delegater sammen arbeider for studentsaken på Vestlandet. Derfor trengs en god intern kultur og organisering hvor alle føler seg hørt. Dette vil Velferdstinget Vest sikre gjennom å: 

 • Regelmessig besøke campusene som er representert i Velferdstinget Vest.
 • Evaluere endringer i intern struktur og delegatsammensetning og presentere en evaluering for Velferdstinget Vest i 2023.
 • Gjøre alle studentdemokratier tilstrekkelig kjent med VT vest slik at de velinformert kan delta i den studentpolitiske prosessen.
 • Gjennomføre en helhetlig vurdering av hvordan semesteravgiften fordeles.
 • Sikre et godt samarbeid mellom NSO, ONF og Velferdstinget Vest.
 • Bidra til en konkretisering og videreutvikling av ViN (Velferdstingene i Norge). 
 • Gjøre Velferdstinget Vests nettside tilgjengelig på nynorsk.